относно

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) е европейска организация координатор с нестопанска цел, създадена през 1996 г., и в момента представлява над 15 000 социални и здравни услуги за хора с увреждания.

Приоритет за EASPD е да гарантира, че европейските политики съдействат за финансиране на развитието на качествени социални грижи и услуги за подкрепа в цяла Европа. В рамките на този приоритет EASPD активно се стреми да гарантира, че Инвестиционният план на ЕС подкрепя такива инвестиции в сектора на социалните услуги.

EASPD разбира, че доставчиците на социални услуги все повече се нуждаят от кредити за финансиране на някои от своите инвестиционни проекти; било то изграждане на нова инфраструктура, обучение на служители или тестване на иновации. Мнозина, обаче, се мъчат да получат достъп до такива кредити с благоприятен лихвен процент.

Смятаме, че Инвестиционният план на ЕС би могъл да бъде полезна политика, която да помогне на доставчиците на социални услуги да получат по-добри кредити, по-специално чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (EFSI) или други европейски инвестиционни инструменти.

Към настоящия момент Инвестиционният план на ЕС се използва в много малка степен за инвестиции в социалните услуги. Има няколко причини за това, включително въпроси, свързани с насърчаването и комуникацията в сектора на социалните услуги.

Поради тази причина, EASPD разработи този уебсайт, за да помогне на доставчиците на социални услуги да получат достъп до по-добри кредити чрез EFSI и/ или други европейски механизми за финансиране.

Този уебсайт има за цел да предостави прост, но подробен преглед на Инвестиционния план на ЕС, различните налични програми и опции, съвети и истории за успех. Той също така предоставя полезна информация за инвеститорите и държавните органи, които желаят да инвестират в сектора на социалните услуги.

Сайтът може да съдържа и грешки. Ако откриете такива, моля посочете ги на адрес socialinvestment@easpd.eu

Разбиране на EFSI

Целта на този уебсайт е да предостави обща подкрепа, съвети и насоки относно достъпа до EFSI, или казано по-общо, финансовата подкрепа на ЕИБ. Моля, използвайте страницата за връзка с уебсайта , за да поискате повече информация.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) може да ви предостави подкрепа, съвети и напътствия за разработването и подготовката на вашите проекти. EIAH е

- обслужване на едно гише за различни програми и инициативи за консултантска и техническа помощ както за държавни, така и за частни бенефициенти, предоставени от експерти на високо равнище

- платформа за сътрудничество за обмен и споделяне на експертен опит между партньорите и заинтересованите страни от EIAH

Европейският портал за инвестиционни проекти (EIPP) е база данни с проекти, които помагат на разработчиците на проекти да намерят и да имат достъп до инвеститори в целия свят.

Ключов компонент на EFSI е, че се определя от търсенето, което означава, че разработчиците на проекти трябва да кандидатстват, преди да получат подкрепа от EFSI. Друг основен компонент е, че достъпът до EFSI зависи от големината на вашия проект и от нуждите ви за финансиране.

EFSI се предоставя през два основни прозореца:

- Прозорец за инфраструктура и иновации

o Подкрепя проекти, изискващи инвестиции над 25 милиона евро

o Предоставя директни заеми чрез Европейската инвестиционна банка

o Може да помогне за привличането на други важни инвеститори за финансиране на вашия проект

- Прозорец за малки и средни предприятия (МСП)

o Подкрепя проекти под 25 милиона евро.

o Осъществява се чрез финансови посредници (избрани банки и други частни инвеститори) за предоставяне на заеми на предприятия, включително доставчици на социални услуги.

o Осъществява се чрез разнообразни програми (COSME, InnovFin, EaSI).

 

Важно е да се отбележи, че EFSI не включва всички инвестиционни програми, подкрепяни от ЕИБ. За повече информация вижте Програми и опции за доставчици на социални услуги, инвеститори и държавни органи.

Ако сте доставчик на услуги, EFSI ще ви даде възможност да получите по-качествена сделка за вашия кредит.

Изчисляването на лихвените проценти — и по-общо на договорите за заем — се прави за всеки отделен случай. Тези изчисления се основават на редица фактори: структури на приходите/ постъпленията, устойчиви бизнес планове, добро управление и т.н.

Тъй като общата цел на EFSI е да ви помогне да получите достъп до по-добри заеми, е ясно, че лихвените проценти за проекти, подкрепяни от EFSI, биха имали тенденция да бъдат по-ниски, отколкото без подобни интервенции, или алтернативно, че проектът се финансира вместо да не се постига напредък.

Ако сте финансов посредник (банка, и т.н.), EFSI би намалил риска, когато инвестирате в проект, разработен от доставчик на социални услуги, като предоставя гаранция (или други опции, за да улесни вашето предоставяне на заем).

Ако сте местен или регионален орган, EFSI може да осигури кредити с по-благоприятни условия за вашите проекти за градско и регионално развитие; които могат да включват социална инфраструктура (социални услуги, социални жилища, здравеопазване, образование и др.).

Европейската инвестиционна банка е институцията за публично кредитиране на Европейския съюз. Акционерите на ЕИБ са държавите членки на Европейския съюз. ЕИБ не бива да се бърка с Европейската централна банка.

ЕИБ е банката на Европейския съюз. ЕИБ е единствената банка, притежавана и представляваща интересите на държавите членки на Европейския съюз. Тя работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС за изпълнение на политиката на ЕС.

ЕИБ е най-големият многостранен кредитополучател и заемодател в света. Тя осигурява финансиране и експертен опит за устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за целите на политиката на ЕС. Повече от 90% от дейността на ЕИБ е в Европа.

ЕИБ предоставя 3 основни вида продукти и услуги:

  • кредити — около 90% от общия финансов ангажимент. Банката отпуска заеми на клиенти от всякакъв мащаб за подпомагане на растежа и заетостта и тази подкрепа често помага да се привлекат други инвеститори.
  • „смесване“ — позволяващо на клиентите да съчетават финансирането от ЕИБ с допълнителни инвестиции.
  • консултиране и техническа помощ — максимално увеличаване на стойността за пари.

ЕИБ предоставя директни заеми над 25 милиона евро. Когато става въпрос за по-малки заеми, тя отваря кредитни линии за финансови институции (или асимилирани участници), които след това отпускат средства на кредиторите.

Повече информация за ЕИБ тук

Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI) улеснява достъпа до по-качествени кредити, като използва парите на ЕС като гаранция за частните инвеститори. Към днешна дата EFSI е помогнал на 100 000 МСП и инфраструктурни проекти да получат достъп до кредити с по-благоприятни условия, с по-добър процент, отколкото без намесата на EFSI.

Чрез бюджет от 21 милиарда евро, идващ от ЕС и ЕИБ, EFSI има за цел да отключи допълнителни инвестиции в реалната икономика в размер на 330 милиарда евро. Целта е да се преодолее недостиг на финансиране, който възпрепятства способността на предприятията да разширяват и внедряват пълния си потенциал, поради ограничения достъп до частно финансиране за някои високорискови проекти.

Гледайте видео представянето на EFSI тук

Инвестиционният план на ЕС е важна инициатива, разработена от Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за подпомагане на достъпа до финансиране (кредити) за предприятия, включително доставчици на социални услуги. За да постигне това, Инвестиционният план на ЕС работи върху три основни области:

  • Европейски фонд за стратегически инвестиции (EFSI): отключване на инвестиции от над 300 милиарда евро за три години в европейски МСП и инфраструктурни проекти
  • Съвети и подкрепа: оказване на подкрепа на заинтересованите страни чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) и Европейския портал за инвестиционни проекти (EIPP)
  • Улесняване на правните рамки: подкрепа на инвестициите в реалната икономика

Гледайте нашите интервюта: