Често задавани въпроси

С термина финансов(и) посредник(ци) ЕС означава

 • банки или кредитни институции,
 • инвестиционни фондове,
 • институции за микрокредитиране,
 • гаранционни схеми,
 • гаранционни институции,
 • фондации,
 • семейни офиси,
 • фондове за социални инвестиции,
 • или други институции, надлежно упълномощени да предоставят кредити/ гаранции или структури за поделяне на риска съгласно приложимото законодателство.

Целта на този уебсайт е да предостави обща подкрепа, съвети и насоки за частните финансисти, които да използват EFSI, или казано по-общо, финансова подкрепа от ЕИБ за инвестиране в социалния сектор.

За по-мащабни проекти:  Европейският портал за инвестиционни проекти (EIPP) е база данни с проекти, които помагат на инвеститорите да намерят и да имат достъп до разработчиците на проекти в целия свят. Порталът публикува проекти, които са

 • На стойност наймалко 10 милиона евро
 • Очаквани да стартират в рамките на 3 години от подаването им в EIPP
 • Насърчавани от публично или частно юридическо лице, установено в държава от ЕС
 • Съвместими с всички приложими европейски и национални закони.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) може да предостави подкрепа, съвети и насоки за разработчиците на проекти, които може да изискват от EIAH да привлича инвеститори като вас.

 • Обслужване на едно гише за различни програми и инициативи за консултантска и техническа помощ както за държавни, така и за частни бенефициенти, предоставени от експерти на високо равнище
 • Платформа за сътрудничество за обмен и споделяне на експертния опит между партньорите и заинтересованите страни от EIAH
 • Инструмент за оценка и посрещане на новите нужди чрез укрепване или разширяване на съществуващите услуги, предоставяни от EIAH, или създаване на нови, когато има търсене
 • Click here for a video of the EIAH

Investors can also contact the European Investment Bank directly for more information using this contact form..

 

Няма конкретни ограничения за видовете социални проекти, които могат да получават заеми чрез EFSI или групата на ЕИБ, стига те да бъдат в съответствие с националното и европейското законодателство.

Макар че този списък не е изчерпателен, възможните проекти могат да бъдат за:

 • Обучение и преквалификация на служители
 • Иновативни практики в предоставянето на услуги
 • Социални жилища
 • Защитени жилища и независими и подпомогнати жилища
 • Отдих или центрове за дневни грижи
 • Центрове за временни грижи
 • Технологии за цифрова грижа и поддръжка
 • Приобщаващи адаптации в образованието
 • Приобщаващи адаптации в заетостта
 • Транспорт (превозни средства и др.)

Целта на този уебсайт е да предостави обща подкрепа, съвети и насоки относно достъпа до EFSI, или казано по-общо, финансовата подкрепа на ЕИБ. Моля, използвайте страницата за връзка с уебсайта , за да поискате повече информация.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) може да ви предостави подкрепа, съвети и напътствия за разработването и подготовката на вашите проекти. EIAH е

- обслужване на едно гише за различни програми и инициативи за консултантска и техническа помощ както за държавни, така и за частни бенефициенти, предоставени от експерти на високо равнище

- платформа за сътрудничество за обмен и споделяне на експертен опит между партньорите и заинтересованите страни от EIAH

Европейският портал за инвестиционни проекти (EIPP) е база данни с проекти, които помагат на разработчиците на проекти да намерят и да имат достъп до инвеститори в целия свят.

 

Ключов компонент на EFSI е, че се определя от търсенето, което означава, че разработчиците на проекти трябва да кандидатстват, преди да получат подкрепа от EFSI. Друг основен компонент е, че достъпът до EFSI зависи от големината на вашия проект и от нуждите ви за финансиране.

EFSI се предоставя през два основни прозореца:

- Прозорец за инфраструктура и иновации

o Подкрепя проекти, изискващи инвестиции над 25 милиона евро

o Предоставя директни заеми чрез Европейската инвестиционна банка

o Може да помогне за привличането на други важни инвеститори за финансиране на вашия проект

- Прозорец за малки и средни предприятия (МСП)

o Подкрепя проекти под 25 милиона евро.

o Осъществява се чрез финансови посредници (избрани банки и други частни инвеститори) за предоставяне на заеми на предприятия, включително доставчици на социални услуги.

o Осъществява се чрез разнообразни програми (COSME, InnovFin, EaSI).

 

Важно е да се отбележи, че EFSI не включва всички инвестиционни програми, подкрепяни от ЕИБ. За повече информация вижте Програми и опции за доставчици на социални услуги, инвеститори и държавни органи.

Ако сте доставчик на услуги, EFSI ще ви даде възможност да получите по-качествена сделка за вашия кредит.

Изчисляването на лихвените проценти — и по-общо на договорите за заем — се прави за всеки отделен случай. Тези изчисления се основават на редица фактори: структури на приходите/ постъпленията, устойчиви бизнес планове, добро управление и т.н.

Тъй като общата цел на EFSI е да ви помогне да получите достъп до по-добри заеми, е ясно, че лихвените проценти за проекти, подкрепяни от EFSI, биха имали тенденция да бъдат по-ниски, отколкото без подобни интервенции, или алтернативно, че проектът се финансира вместо да не се постига напредък.

Ако сте финансов посредник (банка, и т.н.), EFSI би намалил риска, когато инвестирате в проект, разработен от доставчик на социални услуги, като предоставя гаранция (или други опции, за да улесни вашето предоставяне на заем).

Ако сте местен или регионален орган, EFSI може да осигури кредити с по-благоприятни условия за вашите проекти за градско и регионално развитие; които могат да включват социална инфраструктура (социални услуги, социални жилища, здравеопазване, образование и др.).

Европейската инвестиционна банка е институцията за публично кредитиране на Европейския съюз. Акционерите на ЕИБ са държавите членки на Европейския съюз. ЕИБ не бива да се бърка с Европейската централна банка.

ЕИБ е банката на Европейския съюз. ЕИБ е единствената банка, притежавана и представляваща интересите на държавите членки на Европейския съюз. Тя работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС за изпълнение на политиката на ЕС.

ЕИБ е най-големият многостранен кредитополучател и заемодател в света. Тя осигурява финансиране и експертен опит за устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за целите на политиката на ЕС. Повече от 90% от дейността на ЕИБ е в Европа.

ЕИБ предоставя 3 основни вида продукти и услуги:

 • кредити — около 90% от общия финансов ангажимент. Банката отпуска заеми на клиенти от всякакъв мащаб за подпомагане на растежа и заетостта и тази подкрепа често помага да се привлекат други инвеститори.
 • „смесване“ — позволяващо на клиентите да съчетават финансирането от ЕИБ с допълнителни инвестиции.
 • консултиране и техническа помощ — максимално увеличаване на стойността за пари.

ЕИБ предоставя директни заеми над 25 милиона евро. Когато става въпрос за по-малки заеми, тя отваря кредитни линии за финансови институции (или асимилирани участници), които след това отпускат средства на кредиторите.

Повече информация за ЕИБ тук

Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI) улеснява достъпа до по-качествени кредити, като използва парите на ЕС като гаранция за частните инвеститори. Към днешна дата EFSI е помогнал на 100 000 МСП и инфраструктурни проекти да получат достъп до кредити с по-благоприятни условия, с по-добър процент, отколкото без намесата на EFSI.

Чрез бюджет от 21 милиарда евро, идващ от ЕС и ЕИБ, EFSI има за цел да отключи допълнителни инвестиции в реалната икономика в размер на 330 милиарда евро. Целта е да се преодолее недостиг на финансиране, който възпрепятства способността на предприятията да разширяват и внедряват пълния си потенциал, поради ограничения достъп до частно финансиране за някои високорискови проекти.

Гледайте видео представянето на EFSI тук

 

Инвестиционният план на ЕС е важна инициатива, разработена от Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за подпомагане на достъпа до финансиране (кредити) за предприятия, включително доставчици на социални услуги. За да постигне това, Инвестиционният план на ЕС работи върху три основни области:

 • Европейски фонд за стратегически инвестиции (EFSI): отключване на инвестиции от над 300 милиарда евро за три години в европейски МСП и инфраструктурни проекти
 • Съвети и подкрепа: оказване на подкрепа на заинтересованите страни чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) и Европейския портал за инвестиционни проекти (EIPP)
 • Улесняване на правните рамки: подкрепа на инвестициите в реалната икономика