Главна информация

Вие кредитна институция ли сте? Вие частен инвеститор ли сте (застрахователна компания, инвестиционен фонд, инвестиционен холдинг...)? Интересувате ли се от инвестиране или отпускане на повече заеми в или на социалния сектор? Тогава Инвестиционният план на ЕС може да бъде нова опция за вас.

Инвестиционният план на ЕС е важна инициатива, разработена от Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), която да подпомогне за преодоляването на настоящия инвестиционен недостиг в ЕС чрез мобилизиране на частно финансиране за стратегически инвестиции. Това означава, че Инвестиционният план на ЕС има за цел да подкрепи частните инвеститори при инвестирането в някои ключови стратегически области, които те все още не покриват напълно.

За да постигне това, Инвестиционният план на ЕС работи върху три основни области:

 • Европейски фонд за стратегически инвестиции (EFSI): отключване на инвестиции от над 300 милиарда евро за три години в европейски МСП и инфраструктурни проекти
 • Съвети и подкрепа: оказване на подкрепа на заинтересованите страни чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) и Европейския портал за инвестиционни проекти (EIPP)
 • Улесняване на правните рамки: подкрепа на инвестициите в реалната икономика

Ключов компонент на EFSI е, че се определя от търсенето, което означава, че разработчиците на проекти трябва да кандидатстват, преди да получат подкрепа от EFSI. Друг основен компонент е, че достъпът до EFSI зависи от големината на вашия проект и от нуждите ви за финансиране.

EFSI се предоставя през два основни прозореца:

 • Прозорец за инфраструктура и иновации
  • Подкрепя проекти, изискващи инвестиции над 25 милиона евро
  • Осигурява директни кредити чрез Европейската инвестиционна банка
  • Може да ви помогне да привлечете други важни инвеститори, за да финансирате вашия проект
 • Прозорец за малки и средни предприятия (МСП)
  • Подкрепя проекти под 25 милиона евро
  • Осъществява се чрез финансови посредници (избрани банки и други частни инвеститори) за предоставяне на кредити на предприятия, включително доставчици на социални услуги.
  • Осъществява се чрез различни програми (COSME, InnovFin, EaSI)

С термина финансов(и) посредник(ци) ЕС означава

 • банки или кредитни институции,
 • инвестиционни фондове,
 • институции за микрокредитиране,
 • гаранционни схеми,
 • гаранционни институции,
 • фондации,
 • семейни офиси,
 • фондове за социални инвестиции,
 • или други институции, надлежно упълномощени да предоставят кредити/ гаранции или структури за поделяне на риска съгласно приложимото законодателство.

Целта на този уебсайт е да предостави обща подкрепа, съвети и насоки за частните финансисти, които да използват EFSI, или казано по-общо, финансова подкрепа от ЕИБ за инвестиране в социалния сектор.

За по-мащабни проекти:  Европейският портал за инвестиционни проекти (EIPP) е база данни с проекти, които помагат на инвеститорите да намерят и да имат достъп до разработчиците на проекти в целия свят. Порталът публикува проекти, които са

 • На стойност наймалко 10 милиона евро
 • Очаквани да стартират в рамките на 3 години от подаването им в EIPP
 • Насърчавани от публично или частно юридическо лице, установено в държава от ЕС
 • Съвместими с всички приложими европейски и национални закони.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) може да предостави подкрепа, съвети и насоки за разработчиците на проекти, които може да изискват от EIAH да привлича инвеститори като вас.

 • Обслужване на едно гише за различни програми и инициативи за консултантска и техническа помощ както за държавни, така и за частни бенефициенти, предоставени от експерти на високо равнище
 • Платформа за сътрудничество за обмен и споделяне на експертния опит между партньорите и заинтересованите страни от EIAH
 • Инструмент за оценка и посрещане на новите нужди чрез укрепване или разширяване на съществуващите услуги, предоставяни от EIAH, или създаване на нови, когато има търсене

http://www.eib.org/infocentre/videotheque/introducing-the-european-investment-advisory-hub.htm

Инвеститорите могат да се свържат директно с Европейската инвестиционна банка за повече информация.

В повечето случаи интервенцията на EFSI би осигурила по-добри условия на кредити за вашите нужди, отколкото при много други възможности. Това е в резултат на факта, че EFSI намалява риска за финансовите посредници и ЕИБ, за да инвестират във вашия проект, като предоставя гаранции срещу част от възможните загуби.

Трудно е обаче да се заявят с точност предимствата, които EFSI и други програми на ЕИБ могат да донесат за вашия конкретен проект, тъй като той първо трябва да се анализира. Критериите за анализ включват редица фактори като структури на приходите/ постъпленията, устойчиви бизнес планове, добро управление и т.н.

Броят на финансовите посредници показва ползите, които много частни инвеститори виждат от използването на EFSI като начин за инвестиране в нови сектори, включително в социалния сектор. Историите за успех също показват ползите, които EFSI може да осигури за вашия план за проект.

Нуждаете се от повече информация?
Често задавани въпроси Терминологичен речник