Главна информация

Вие доставчик на социални услуги ли сте? Имате ли инвестиционни планове? Търсите ли нови начини за финансиране на плановете си за социална инфраструктура и други проекти? Тогава Инвестиционният план на ЕС може да бъде нова опция за вас.

Инвестиционният план на ЕС е важна инициатива, разработена от Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка за подпомагане на достъпа до финансиране (кредити) за предприятия, включително доставчици на социални услуги. За да постигне това, Инвестиционният план на ЕС работи върху три основни области:

 • Европейски фонд за стратегически инвестиции (EFSI): отключване на инвестиции от над 300 милиарда евро за три години в европейски МСП и инфраструктурни проекти
 • Съвети и подкрепа: оказване на подкрепа на заинтересованите страни чрез Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси (EIAH) и Европейския портал за инвестиционни проекти (EIPP)
 • Улесняване на правните рамки: подкрепа на инвестициите в реалната икономика

Повече информация можете да намерите тук.

EFSI улеснява достъпа до по-добри заеми, като използва парите на ЕС като гаранция за частните инвеститори. Към днешна дата EFSI е помогнал на 100 000 МСП и инфраструктурни проекти да получат достъп до кредити с по-благоприятни условия, с по-добър процент, отколкото без намесата на EFSI.

Чрез бюджет от 21 милиарда евро, идващ от ЕС и ЕИБ, EFSI има за цел да отключи допълнителни инвестиции в реалната икономика в размер на 330 милиарда евро. Целта е да се преодолее недостиг на финансиране, който възпрепятства способността на предприятията да разширяват и внедряват пълния си потенциал поради ограничения достъп до частно финансиране за някои високорискови проекти.

Допълнителна информация за EFSI можете да намерите тук.

Ключов компонент на EFSI е, че се определя от търсенето, което означава, че разработчиците на проекти трябва да кандидатстват, преди да получат подкрепа от EFSI. Друг основен компонент е, че достъпът до EFSI зависи от големината на вашия проект и от нуждите ви за финансиране.

EFSI се предоставя през два основни прозореца:

 • Прозорец за инфраструктура и иновации
  • подкрепя проекти, изискващи инвестиции над 25 милиона евро
  • осигурява директни заеми чрез Европейската инвестиционна банка
  • може да ви помогне да привлечете други важни инвеститори, за да финансирате вашия проект
 • Прозорец за малки и средни предприятия (МСП)
  • подкрепя проекти под 25 милиона евро
  • осъществява се чрез финансови посредници (избрани банки и други частни инвеститори) за предоставяне на заеми на предприятия, включително доставчици на социални услуги, както и на местни, регионални и национални органи
  • осъществява се чрез различни програми (COSME, InnovFin, EaSI)

 

Няма конкретни ограничения за видовете социални проекти, които могат да получават заеми чрез EFSI или групата на ЕИБ, стига те да бъдат в съответствие с националното и европейското законодателство.

Макар че този списък не е изчерпателен, възможните проекти могат да бъдат за:

 • Обучение и преквалификация на служители
 • Иновативни практики в предоставянето на услуги
 • Социални жилища
 • Защитени жилища и независими и подпомогнати жилища
 • Отдих или центрове за дневни грижи
 • Центрове за временни грижи
 • Технологии за цифрова грижа и поддръжка
 • Приобщаващи адаптации в образованието
 • Приобщаващи адаптации в заетостта
 • Транспорт (превозни средства и др.)

В повечето случаи интервенцията на EFSI би осигурила по-добри условия на заеми за вашите нужди, отколкото при много други възможности. Това е в резултат на факта, че EFSI намалява риска за финансовите посредници и ЕИБ, за да инвестират във вашия проект, като предоставя гаранции срещу част от възможните загуби.

Трудно е, обаче, да се заявят с точност предимствата, които EFSI и други програми на ЕИБ могат да донесат за вашия конкретен проект, тъй като той първо трябва да се анализира. Критериите за анализ включват редица фактори като структури на приходите/ постъпленията, устойчиви бизнес планове, добро управление и т.н.

Историите за успех обаче показват ползите, които EFSI би могъл да осигури за вашия проект.

 

Нуждаете се от повече информация?
Често задавани въпроси Терминологичен речник