Investiții în servicii sociale

Sectorul Serviciilor Sociale este un sector important și în creștere în Europa, manifestându-și în prezent interesul față de împrumuturi și alte forme de finanțare privată pentru a-și îndeplini rolul în necesitățile de finanțare. Aceasta reprezintă o uriașă oportunitate de investiție pentru investitori privați de a intra pe o piață nouă, neexploatată care poate fi măsurată în miliarde de euro.

Aceasta este în mod clar o oportunitate pe care investitorii n-o pot rata pentru a crea o societate mai inclusivă și, de asemenea, un punct de intrare într-un nou sector important. Fondul European pentru Investiții Strategice ar putea determina facilitatea accesului dvs. în acest sector prin reducerea oricărui posibil risc inițial.

 

Majoritatea prestatorilor de servicii sociale se bazează în primul rând pe finanțare din partea autorităților publice. Majoritatea contractelor dintre prestatorii de servicii și autoritățile publice includ o porțiune dedicată nevoilor de investiții și inovațiilor. Aceasta înseamnă că există un curent mai fiabil de finanțare pentru a rambursa creditele în comparație cu cazul în care acest prestator s-ar baza doar pe alte surse de venit private. Este, de asemenea, important să se observe că finanțarea serviciilor sociale variază de la o țară la alta sau chiar de la o regiune la alta.

În anumite țări UE, cercetările arată că (anumite sub-sectoare din) Serviciile Sociale au un istoric mult mai bun din punctul de vedere al succesului, rambursării și raportului de pierderi ale împrumutului decât industria, comerțul și agricultura. Deși depinde de caz sau de sub-sector, acest fapt poate fi parțial explicat prin următoarele aspecte:

- Sistemul unei autorizări obligatorii (și astfel anumite condiții de calitate) pentru exploatarea entității,

- Sistemele de subvenție pentru acele entități recunoscute,

- Prezența sistemele de control și supervizare de către autoritățile naționale, regionale sau locale,

- Cererea tot mai mare de anumite servicii și impactul crizei economice asupra naturii cererii, cum ar fi serviciile de sănătate mentală, serviciile pentru persoane cu dizabilități sau pentru vârstnici

- Alte canale de venituri sau o mai bună diversificare a venitului decât sectoarele comerciale tradiționale; cum ar fi pentru acte de caritate, donații, moșteniri, subvenții, suportul fundațiilor pe termen lung, etc.

- Un drept statutar sau legal sau chiar constituțional pentru servicii integrate în baza unor decrete sau legi naționale, regionale sau locale;

- Faptul că o parte din părțile implicate sunt actori publici și este puțin probabil să dispară;

- O mai bună reputație decât industria sau comerțul tradiționale.

Serviciile sociale pot fi în general definite “servicii de asistență și suport pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și copii, ca și servicii adresate grupurilor excluse și dezavantajate”.

Sectorul de Servicii Sociale este în prezent sectorul care creează cele mai multe locuri de muncă din Europa:

- Angajarea a peste 10 milioane persoane în Europa

- Crearea a 2 milioane de locuri de muncă noi din 2008.

Împreună cu serviciile medicale, serviciile sociale reprezintă 7% din rezultatul economic total din UE -28[1]. Există diferențe semnificative de la țară la țară cu țări cum ar fi Marea Britanie, Olanda, Belgia, Germania și Țările Nordice cheltuind peste 10% din PIB pe Servicii Sociale și Medicale.

Sectorul va continua să crească ca răspuns la societatea în îmbătrânire, schimbarea modelor familiale și dezvoltarea drepturilor și obligațiilor sociale. Acest lucru va duce în mod clar la o cerere tot mai mare de prestări servicii sociale, ca și modificări ale modului în care se realizează acest lucru.

 


[1] Comisia Europeană – Situația Integrării în Muncă și Situației Sociale din UE – Revistă trimestrială – Supliment Decembrie 2014

În majoritatea Statelor Membre, prestatorii de servicii sociale sunt în primul rând Întreprinderi Mici și Mijlocii, având un personal de mai puțin de 500 de persoane. De asemenea, tind să facă parte din Economia Socială, deși acest lucru nu este întotdeauna valabil.

Sectorul serviciilor sociale este, cu toate acestea, extrem de divers, cu anumiți prestatori de servicii sociale având până la 10.000 persoane și alte doar câteva. Toate Statele Membre UE au cele trei tipuri de organizări (non-profit, public, privat) active ca prestatori de servicii, deși în măsuri diferite. În Europa de vest și de sud, majoritatea prestatorilor sunt organizații non-profit. În țările nordice, serviciile nu sunt numai finanțate, ci și prestate de autoritatea locală sau regională. În Marea Britanie și Irlanda, majoritatea prestatorilor de servicii sunt din sectorul privat.

Finanțarea acestor provine în principal din finanțări publice, datorită serviciilor de interes general/public pe care le prestează pentru societate. Aceasta se realizează în general prin diferite tipuri de sub-contracte de la autoritățile locale. Cu toate acestea, lucrurile diferă de la o țară la alta.

 

Creșterea tot mai mare de servicii sociale, ca și necesitatea de a trece la modelele bazate pe comunitate și modelele de promovare a asistenței, sectorul Serviciilor Sociale cunoaște o trecere semnificativă de investiții. Fiind inovatori prin natură, mulți prestatori de Servicii Sociale caută noi moduri de a presta servicii de calitate și, prin urmare, noi modalități de finanțare.

Prestatorii de servicii necesită în prezent împrumuturi pentru următoarele tipuri de proiecte:

 • Instruirea și reinstruirea personalului
 • Practici inovatoare în prestarea serviciilor
 • Locuințe sociale
 • Locuințe protejate și facilități de existență independentă și asistată
 • Centre de respiro sau de îngrijire în timpul zilei
 • Centre de îngrijire temporară
 • Tehnologii de asistență și suport digital;
 • Adaptări ale educației inclusive
 • Adaptări ale integrării inclusive în muncă
 • Transport (vehicule, etc.)

Serviciile sociale joacă un rol esențial în următoarele aspecte:

 • Coeziunea socială din cauza prestatorilor de servicii joacă un rol important în crearea unei societăți care să aibă ca scop consolidarea accesului la drepturi sociale pentru toți, bunăstării tuturor, să lupte împotriva excluderii și marginalizării, să creeze un simț al apartenenței, să promoveze încrederea și să ofere membrilor săi oportunitatea unei mobilități sociale ascendente.
 • Creșterea economică sustenabilă și inclusivă datorită coeziunii sociale se află în centrul facilitării tuturor oamenilor să fie activi în comunitate, în integrarea în muncă și în educație. Aceasta, în schimb, duce la o contribuție mai mare la economie și, de aceea, la creștere.
 • Crearea locurilor de muncă în Europa din cauza impactului triplu pe care serviciile sociale îl au asupra locurilor de muncă. În primul rând, sectorul utilizează deja 10.106.800 persoane (CE, 2016)[1]in sector și va continua să crească pentru a garanta capacitatea tuturor de a accesa în viitor servicii sociale de calitate; în special în vremurile de schimbări demografice. Între al doilea trimestru al anului 2008 și al doilea trimestru al anului 2015, au fost create 1.477.000 locuri de muncă noi în serviciile sociale (CE, 2016). În al doilea rând, prestatorii de servicii sociale contribuie în mod semnificativ la excluderea oamenilor de pe piața muncii – înapoi către locurile de muncă, în mod direct sau indirect. În al treilea rând, prestarea serviciilor sociale de calitate permite rate mai mari de participare pe piața muncii pentru anumite grupuri de persoane adeseori excluse, în special femei.

 


[1] Fișa Tematică a Semestrului European – Sănătatea și Sisteme de Sănătate

Ai nevoie de mai multe informații?
FAQ Glosar